Svenska Skolan i Beijings Stipendium 2017

Svenska Skolan i Beijings stipendium för studier i Kina
Ansökningshandlingar 2017  DOWNLOAD

Kvalifikationer för sökande till Svenska Skolan i Beijings stipendium för studier i Kina.

Sökande skall
• befinna sig i åldersspannet 18 – 25 år vid tidpunkten för stipendiets utdelning
• ha avslutat sina svenska gymnasiala studier, eller motsvarande studienivå i internationell skolmiljö
• ha konkreta planer för sina fortsatta (men ännu ej påbörjade) studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i Kina; kontakten skall dokumenteras med antagningsbevis och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande
• kunna redovisa hur stipendiepengarna har använts senast den 31 mars året efter mottagandet av stipendiet
• uppvisa intyg för genomförda studier
• vara beredd att dela med sig av sina erfarenheter till Svenska Handels-kammaren i Kina, t ex i form av föredrag

I övrigt gäller att
• f.d. elever vid Svenska Skolan i Beijing, liksom sökande med dokumenterade tidigare kinesiska språkstudier kommer att beredas företräde
• stipendiekommitténs beslut går ej att överklaga

Följande handlingar skall bifogas ifylld ansökan
• Curriculum vitae
• Intyg på fullbordad gymnasial utbildning eller motsvarande
• Kort levnadsbeskrivning (max en A4-sida)
• Beskrivning av konkreta planer för studierna i Kina (när, var, hur), samt fullständig kostnadskalkyl och tidplan
• Antagningsbevis och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande

Två akademiska/professionella referenspersoner skall skicka rekommenda-tionsbrev direkt till stipendiekommittén.
Komplett ansökan skall vara stipendiekommittén tillhanda senast den 31 mars, 2017. Ansökningar efter detta datum kommer inte att behandlas.
Mottagar/en/na av årets stipendium och övriga sökande kommer att underrättas under mars månad 2017. Stipendiet delas ut vid Svenska Handelskammaren i Kinas AGM i april 2017.
För ytterligare information, vänligen kontakta Svenska Handelskammaren i Kina via e-post stipendiumsvenskaskolan@swedishchamber.com.cn.


Svenska Skolan i Beijings stipendium för studier i Kina
Ansökan 2017 DOWNLOAD

I. Personliga uppgifter

Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Stad
Postnummer
Land
Telefon
E-postadress
Födelsedatum

II. Grundutbildning och fortsatta studier

Gymnasiala studier avslutade var
Nuvarande sysselsättning
Eftergymnasiala studier

III. Referenser

Referens 1
Förnamn
Efternamn
Utbildningsinstitution/företag
Relation till sökande
Telefon
E-postadress

Referens 2
Förnamn
Efternamn
Utbildningsinstitution/företag
Relation till sökande
Telefon
E-postadress
IV. Handlingar

Lista över handlingar bilagda ansökan:
1.   CV
2.   Intyg på fullbordad gymnasial utbildning eller motsvarande
3.   Kort levnadsbeskrivning
4.   Beskrivning av konkreta studieplaner i Kina, inkl kostnadskalkyl
och tidplan
5.   Antagningsbevis/inbjudningsbrev för utbildning i Kina
6.
7.
8.
V. Checklista

Jag är 18-25 år gammal.
Jag har avslutat mina gymnasiala studier vid svenskt gymnasium eller motsvarande.
Jag har konkreta planer för genomförandet av mina studier i Kina.
Jag har initierat två rekommendationsbrev, som kommer att mailas direkt till stipendiekommittén.
Jag har skickat alla bilagor listade i sektion IV.
VI. Jag fick kännedom om Svenska Skolan i Beijings stipenduim för studier i Kina på följande sätt/genom följande informationskanal:
VII. Underskrift

Jag intygar att givna uppgifter är korrekta.
Jag förbinder mig att lämna en skriftlig rapport över hur stipendie-medlen har använts, i den händelse jag skulle tilldelas stipendiet.
Jag förbinder mig att efter avslutade studier i Kina uppvisa studieintyg.
Jag är medveten om att jag vid förfrågan från Svenska Handels-kammaren i Kina är skyldig att dela med mig av mina erfarenheter från studierna i Kina i lämpligt format, t ex ett föredrag.

/plats & datum/

 
/namnteckning/   /namnförtydligande/
Ansökan tillsammans med bilagor (var och en tydligt märkt med sökandes namn) skickas till stipendiumsvenskaskolan@swedishchamber.com.cn. Även separat inskickade rekommendationsbrev skall mailas till denna adress. All kommunikation mellan sökande och stipendiekommittén skall under ansöknings-/utvärderingsperioden ske via e-post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *